geldlessen.nl

Het gratis Programma Financiële educatie helpt je om financiële vaardigheden in je lessen aan bod te laten komen en bevordert je deskundigheid op het gebied van financiële educatie. Met de financiele quickscan wordt duidelijk in welke mate studenten financieel redzaam en welke onderwerpen nog aandacht nodig hebben in de klas.

Programma Financiële educatie

Het Nibud heeft in opdracht van Wijzer in geldzaken het Programma Financiele educatie ontwikkeld. Dit is een online omgeving waaruit je zelf de meest recente kennis van de diverse financiele thema’s kunt verwerven. Het bevat de theorie over de belangrijkste thema´s en onderwerpen die thuishoren in de financiële educatie en bij financiële redzaamheid van mbo-studenten. Zoals heldere informatie over bijvoorbeeld crypto’s zodat je studenten de risico’s begrijpen en hierover verstandige keuzes kunnen maken. Deze informatie kan je zelf gebruiken in lessen over geld, specifiek voor het leerjaar en de aandachtsgebieden van je studenten. Je vindt in het Programma Financiële educatie op de digitale leeromgeving van het Nibud.

Naar het Programma Financiële educatie

Financiële quickscan

Een aanvulling op het Prorgamma is de Nibud Financiële quickscan voor mbo-docenten. Hiermee is het snel duidelijk in welke mate studenten financieel redzaam zijn en welke onderwerpen meer aandacht verdienen in de klas. In de online quickscan beantwoorden studenten 35 vragen in de vorm van een stelling, zoals: Ik krijg een aanvullende beurs. Daarna krijgen ze een rapport met feedback op hun antwoorden. Is het antwoord goed, dan krijgen ze een vinkje. Kan het beter, dan krijgen ze in het feedbackrapport met praktische tips om aan hun financiële vaardigheden te werken. Als ze daar hulp bij willen, biedt de quickscan ook een uitnodiging om met de docent of begeleider in gesprek te gaan. De Nibud Financiële quickscan is tot stand gekomen met financiering van a.s.r. en met behulp van diverse organisaties en mbo-docenten verrijkt.

Naar de Financiële quickscan
Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.