geldlessen.nl

Subsidieregeling financiële educatie voor mbo-scholen

Als jongeren 18 worden, zijn ze voor de wet zelfstandig. Daar komt veel bij kijken. Ze moeten een zorgverzekering afsluiten, komen mogelijk in aanmerking voor zorgtoeslag of huurtoeslag en kunnen studiefinanciering krijgen. Jongeren weten vaak niet wat ze moeten regelen, en niet alle ouders/verzorgers kunnen ze daarbij helpen. Een deel van hen loopt geld mis en kan daardoor financieel in de knel komen. Het is belangrijk dat jongeren goede financiële vaardigheden aanleren. Daar hoort ook voorlichting bij over de risico’s van bijvoorbeeld achteraf betalen, beleggen met crypto of (online) gokken. Daarnaast moeten ze weten welke hulp er is als het fout gaat. Daarom stelt de Rijksoverheid € 8 miljoen beschikbaar voor financiële educatie op mbo-scholen.

Er wordt gestart met mbo-scholen omdat relatief veel mbo-studenten financieel zelfstandig zijn en meer dan een kwart van de studenten te maken heeft met betaalachterstanden of schulden (onderzoek Nibud ’22).

Mbo-instellingen kunnen van 18 september 2023, 9.00 uur tot en met 16 oktober 2023, 17.00 uur subsidie aanvragen voor geldlessen en ondersteuning op school.

Voor de subsidie geldt het “first come, first serve” principe: volledige aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Het is daarom belangrijk om snel een aanvraag in te dienen.

Lees hier snel meer over:

  Waarvoor de subsidie bedoeld is

  Het doel van deze regeling is het creëren, ontwikkelen en bevorderen van structurele aandacht voor financiële educatie binnen een mbo-instelling. Voor subsidie komen uitsluitend de volgende activiteiten in aanmerking:

  • Het volgen van een opleiding, door de docenten van de mbo-instellingen die tot doel heeft het integreren van financiële educatie in bestaande vakken te integreren en het onderwijzen van studenten in financiële kennis, vaardigheden en competenties.
  • Het aannemen of vrijstellen van medewerkers binnen mbo-instellingen, die zorg dragen voor structurele inbedding van financiële educatie in het onderwijs op de betreffende mbo-instelling.
  • Het aanbieden van persoonlijke financiële begeleiding op de mbo-instellingen aan studenten met geldzorgen.

  De activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd moeten plaatsvinden binnen de periode van 16 oktober 2023 tot en met 16 oktober 2026.

  Hoogte van de subsidie

  De subsidie bedraagt minimaal € 25.000,- en maximaal € 400.000,- per aanvraag. Het is mogelijk om één aanvraag voor meerdere onderwijslocaties die horen bij één onderwijsinstelling in te dienen.

  Let op!

  De subsidie moet helemaal gebruikt worden voor de aangevraagde activiteiten zonder dat deze al op een andere manier gefinancierd zijn. Veel gemeenten in Nederland ondersteunen nu al scholen om te voorkomen dat jongeren geldproblemen krijgen. Deze subsidie is daar een aanvulling op, geen vervanging van bestaande initiatieven.

  Kosten die worden vergoed 

  • Externe kosten voor een opleiding.
  • Kosten voor de vervanging van docenten die een externe opleiding volgen, met een maximum van €75,- per uur.
  • Loonkosten voor een medewerker die zorg draagt voor de structurele inbedding van financiële educatie in het onderwijs bedragen. Wanneer deze medewerker in dienst is, geldt een maximum van € 75,- per uur. Betreft dit de externe inhuur van een medewerker dan is het maximumbedrag € 110,- exclusief btw per uur.
  • Niet verrekenbare btw.
  • Kosten voor een verplichte controleverklaring ter hoogte van € 3.000,- inclusief btw (bij subsidieaanvragen hoger dan € 125.000,- is een controleverklaring verplicht).
  • De kosten voor het organiseren van persoonlijke financiële begeleiding op de mbo-instellingen voor studenten met geldzorgen. Dit is maximaal 25% van de totale subsidiabele kosten per aanvraag.

  De volgende kosten worden niet vergoed:

  • Kosten voor de inkoop van gastlessen.
  • Kosten die gemaakt zijn buiten de projectperiode.
  • Onredelijk en niet noodzakelijk gemaakte kosten voor de uitvoering van het project of een onderdeel daarvan.
  • Externe kosten waarvoor geen factuur kan worden overlegd.
  • Kosten voor het aanschaffen van leermiddelen voor studenten.

  De procedure

  • Vanaf 18 september 2023 kan je via het subsidieportaal van UVB een aanvraag indienen. Hiervoor dien je als eerste stap een account aan te maken in het portaal. Dit kan al vanaf 23 augustus 2023.
  • De subsidie kan alleen worden aangevraagd door het bevoegd gezag van de mbo-instelling.
  • Vermeld op de aanvraag voor subsidie altijd:
   • de naam en nummer van het bevoegd gezag
   • de contactpersoon
   • een bankrekeningnummer die op naam staat van het bevoegd gezag
  • De subsidieaanvraag bevat in ieder geval een activiteitenplan met bijbehorende begroting (zie onder).
  • Een aanvraag is volledig wanneer het elektronische formulier en de bijbehorende bijlagen volledig zijn ingevuld en binnen het aanvraagtijdvak zijn ontvangen door de minister.
  • De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst, waarbij alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling worden genomen.
  • Zie de website van UVB voor alle details van de regeling.

  Activiteitenplan met begroting 

  Goed om te weten: Omdat de aanvraagperiode kort is en mbo-instellingen druk zijn rond de start van het schooljaar, is de aanvraagprocedure zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Mbo-instellingen moeten in ieder geval in de formulieren omschrijven welke activiteiten ze gaan uitvoeren en wat de kosten daarvan zijn. Hoe dit in de loop van de projectperiode (maximaal drie jaar) wordt uitgevoerd, kan later worden voorbereid en hoeft bij de aanvraag niet in detail te zijn uitgewerkt.

  Het activiteitenplan en de bijbehorende begroting worden aangeleverd in de website van UVB. Het activiteitenplan bevat in ieder geval:

  • Een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
  • Een beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteiten.
  • Een omschrijving van de omvang van het aantal studenten, docenten en medewerkers per onderwijslocatie waarvoor de aanvraag is ingediend.
  • Een omschrijving van reeds bestaande en uitgevoerde activiteiten op het gebied van financiële educatie.
  • Een beschrijving van de met de activiteiten na te streven resultaten.

  Meer informatie

  Deze subsidieregeling financiële educatie voor mbo-instellingen wordt aangeboden en uitgevoerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  Voor vragen over de subsidie of over de procedure kan je een e-mail sturen naar subsidieregelingSLIM@minszw.nl of bellen naar de dienst uitvoering beleid: 070-3152111. Meer informatie en alle details van de regeling vind je op de website van UVB.

  Deel deze pagina per e-mail
  De link is per e-mail opgestuurd.